Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.verhage-orthopedie.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.verhage-orthopedie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Verhage Orthopedie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhage Orthopedie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Verhage Orthopedie.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Verhage Orthopedie te mogen claimen of te veronderstellen.

Verhage Orthopedie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Verhage Orthopedie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.verhage-orthopedie.nl op deze pagina.

Privacy statement

Verhage orthopedie techniek & diagnostiek gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verhage orthopedie techniek & diagnostiek deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Verhage orthopedie techniek & diagnostiek bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verhage orthopedie techniek & diagnostiek houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Verhage orthopedie techniek & diagnostiek vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verhage orthopedie techniek & diagnostiek informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Verhage orthopedie techniek & diagnostiek informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verhage orthopedie techniek & diagnostiek informeert patiënten indien Verhage orthopedie techniek & diagnostiek bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Maak een afspraak bij ons

Bereikbaarheid van 08.30 tot 17:00 uur

11 locaties in Nederland

U kunt direct geholpen worden met een hulpmiddel uit ons grote assortiment

Verhage orthopedie

Wij zijn een SEMH gecertificeerd Orthopedisch Technisch bedrijf. In veel gevallen kunt u direct worden geholpen met een hulpmiddel uit ons grote assortiment.

Heeft u een klacht of opmerking? Klachtenformulier NVOS/Orthobanda Leveringsvoorwaarden                        

Behandeling voor